Bản quyền phần mềm Miễn Phí

 
Lưu ý: Việc nhận bản quyền miễn phí sẽ phụ thuộc vào số lượng, và thời gian nhà sản xuất quy định